Scanner / receivers

Yaesu VR-500 Yaesu VR-500
Mobile HF/VHF/UHF Scanner / receiver
199x-200x
RX
AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.1-1300 MHz
TX
-
-
Yaesu VR-5000 Yaesu VR-5000
Mobile HF/VHF/UHF Scanner / receiver
2000-200x
RX
AM   N-AM   W-AM   N-FM   W-FM   CW   SSB   USB   LSB  
0.1-2600 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-3000 Yupiteru MVT-3000
Handheld VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
FM  
142-162 / 347-400 / 850-935 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-3100 Yupiteru MVT-3100
Handheld VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   FM  
143-162.025 / 347-453 / 830-950 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-3300 Yupiteru MVT-3300
Handheld VHF/UHF Scanner / receiver
1997-19xx
RX
AM   FM  
66-88 / 108-170 / 300-470 / 806-1000 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-3400 Yupiteru MVT-3400
Handheld VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   FM  
108-170 / 300-470 / 806-1000 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-4000 Yupiteru MVT-4000
Mobile HF/VHF/UHF Scanner / receiver
199x-199x
RX
AM   FM  
140-170 / 350-400 / 850-950 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-5000 Yupiteru MVT-5000
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
1989-19xx
RX
AM   FM   W-FM  
25-550 / 800-1300 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-5500 Yupiteru MVT-5500
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
2007-20xx
RX
AM   FM   W-FM  
0.1-1300 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-6000 Yupiteru MVT-6000
Mobile HF/VHF/UHF Scanner / receiver
1989-19xx
RX
AM   FM   W-FM  
25-550 / 800-1300 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-7000 Yupiteru MVT-7000
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
1990-19xx
RX
AM   FM   W-FM  
8-1300 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-7000EX Yupiteru MVT-7000EX
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   FM   W-FM  
0.1-1300 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-7100 Yupiteru MVT-7100
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
1993-19xx
RX
AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.53-1650 MHz (tunes down to 0.1 kHz)
TX
-
-
Yupiteru MVT-7200 Yupiteru MVT-7200
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
1995-199x
RX
AM   N-AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.53-1650 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-7300 Yupiteru MVT-7300
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
2000-200x
RX
AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.531-1320 MHz
TX
-
-
533 item(s)